Svet-Stranek.cz
A Collector's website of the Shakespeare's fishing history
Stránky sběratele rybářské historie Shakespeare

Jak starý je váš naviják Shakespeare? - How old is your reel Shakespeare?:A Collector's website of the Shakespeare's fishing history

Jak starý je váš naviják Shakespeare? - How old is your reel Shakespeare?

Typové modelování navijáků značí jejich výrobu roku ve kterém byli vyrobeny.Jedná se o navijáky především USA produkce.
Myslím si ale, že by sem mohlo patřit i značení pro Sigmy řady 2200, ty měly některé CK značení, což podle tabulky udává rok 1981, to by mohlo odpovídat.
Stejně tak tomu bude u modrých Ambidexů,tam se značilo DC, což ve skutečnosti znamená odpovídající rok 1978, kdy byli tyto navijáky uvedeny na trh.
Stejný typ navijáku se vyráběl totiž i v USA, a to v tmavězelené metalíze - občas se vyskytují na aukcích v USA i v Německu.
Příklad model EE rok 1966, model EB rok 1969 atd.
Type of modeling reel means of production the year in which they were produced. It is especially winches USA production.
But I think that would be among them and marking the Sigma 2200 series, you have some markings CK, which according to table indicates the year 1981 it might fit.
Likewise, it will be the blue Ambidex, there is signified DC, which actually means the financial year in 1978, when were these reels on the market.
The same type of winch is manufactured in the USA, and in dark green metallic - sometimes occur at auctions in the USA and in Germany.
Example EE model year 1966 model EB 1969 etc.

Jak starý je váš Shakespeare naviják?

• Od roku 1929 až 1977, všechny Shakespeare navijáky měli dvoupísmenný kód datování. Hlavním cílem značení, bylo ukázat jaká byla provedena případná změna na navijáku.
• Kódy nebyli dříve součástí modelu a neobjevovali se ve starých katalozích.
• Chcete-li určit věk navijáku, nejprve najděte dva kódy na navijáku. Jsou obvykle na těle navijáku.
• Porovnejte čísla a písmena na níže uvedeném grafu. Příklad: Naviják : číslo modelu 1744 FM. Písmeno F s číslem 5 a písmeno M s číslem 9. To znamená, že tento naviják byl vyroben v roce 1959.


Tabulka datování navijáků Shakespeare

Klikněte pro zvětšení obrázku
How old is your Shakespeare reel?

• From 1929 to 1977, all Shakespeare reels have a two-letter code dating. The main objective signs, to show what was possible to change the reel.
• The codes were not previously included in the model and did not appear in old catalogs.
• To determine the age of the reel, first find the two codes on the winch. They are usually in the body winch.
• Compare the numbers and letters on the chart below. Example: Reel: No. 1744 FM. Letter F with the number 5 and the letter M with number 9 This means that the reel has been manufactured in 1959.


Table dating reels Shakespeare

Click to enlarge

Datování navijáků
návštěvníků stránky
celkem131 230
tento týden371
dnes112