Svet-Stranek.cz
A Collector's website of the Shakespeare's fishing history
Stránky sběratele rybářské historie Shakespeare

Něco o firmě - Something about us:A Collector's website of the Shakespeare's fishing history

Něco o firmě - Something about us

SHAKESPEARE

Společnost, prodávající rybářské náčiní, Shakespeare, má dlouhou historii a vyrobila jedny z nejprodávanějších navijáků minulého století.
Začínala s navijáky, ale poté, co se rozrostla, začala vyrábět i pruty a jejich příslušenství.
Shakespeare je domácí jméno v rybářském průmyslu a zboží můžeme vidět v obchodech po celém světě.

Historie
Shakespeare byl založen Williamem Shakespearem Jr. v roce 1869. Společnost začala v Kalamazoo v Michiganu, kde patentovala a zavedla navijáky. Technologie byla průlomová a rychle si získala oblibu. Na začátku 20.století měla společnost Shakespeare desítky zaměstnanců a více než 5000 prodejců.
V roce 1946 začala i s muškami a vlasci, které byly vyráběny v nové továrně a kolem roku 1947 se populární model navijáku President dostal na trh společně s pruty značky Shakespeare. Společnost pokračovala jako jednička na trhu přes polovinu 20.století a otevřela v roce 1965 továrnu ve Velké Británii. Následovně se rozšířila do mnoha cizích zemí a zároveň pokračovala jako vysoce konkurenční značka ve Spojených Státech.

Funkce
Shakespeare změnil obchody s navijáky s navíjecí technologií. Určil vyšší kvalitu navijáků, protože ty standardní se snadno zamotaly. Společnost také vyráběla muškařské navijáky, vláčecí a multiplikátory pro rybaření ve slané a sladké vodě. Shakespeare je také hlavní značkou na trhu s pruty série Ugly Stick.

Zajímavost
Shakespeare převedl svou továrnu, aby vyráběl karburátory a minometné pojistky během 1.světové války. Během 2.světové války stavěli džípy, tanky a letadla. V roce 1965 otevřela společnost továrnu v Arkansasu. Byla jednou z prvních továren, které byly šetrné k životnímu prostředí a recyklovali kontaminovanou vodu.
SHAKESPEARE

The company , selling fishing tackle , Shakespeare , has a long history and has produced some of the best selling reels of the last century .
It began with reels , but after it has grown , and began producing rods and accessories .
Shakespeare is a household name in the fishing industry and the goods can be seen in stores around the world.

history
Shakespeare was founded by William Shakespeare Jr. in 1869. The company started in Kalamazoo , Michigan, patented and introduced the reels. The technology was groundbreaking and quickly gained popularity . At the beginning of the 20th century , the company had Shakespeare dozens of employees and more than 5,000 dealers.
In 1946 began with flies and lines, which were produced in the new factory , and by 1947 the popular model winch President went on the market together with rods brand Shakespeare . The company continued as a market leader in over half of the 20th century and in 1965 opened a factory in the UK. Subsequently spread to many foreign countries while continuing to be highly competitive brand in the United States.

function
Shakespeare changed shops reels with winding technology. He determined the higher quality reels , because the standard is easily tangled . The company also produced fishing reels , spinning and multipliers for fishing in salt and fresh water. Shakespeare is also a major brand on the market with a series Ugly Stick rods .

interesting
Shakespeare transferred his factory to produce carburetors and mortar fuses during the 1st World War. During WW2 built jeeps , tanks and aircraft. In 1965 the company opened a factory in Arkansas. She was one of the first factories that were environmentally friendly and recycle contaminated water .[B]
návštěvníků stránky
celkem131 230
tento týden371
dnes112